سفارش تبلیغ
صبا

اشک غم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

فاصله ها

    نظر


فاصله ها.....                                                                                                                                                                                                

هیچ وقت دوستداشتن را کمرنگ تر نمیکنند...

بلکه

دلتنگی را بیشتر میکنند.......