سفارش تبلیغ
صبا

اشک غم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مثبت یا منفی

    نظر

پرفسور حساب? میگفت:
در دوره تحصی?تم در آمریکا ، در
یک کار گروهی با یک دختر آمریکایی به نام کاترینا و همینطور
فیلیپ، که نمیشناختمش همگروه شدم .
از کاترینا پرسیدم:
فیلیپ رو میشناسی؟
کاترینا گفت:
آره، همون پسری که موهای بلوند
قشنگی داره و ردیف جلو میشینه
گفتم:
نمیدونم کیو میگی
گفت:
همون پسر خوش تیپ که معمو? پیراهن و شلوار روشن شیکی تنش میکنه
گفتم:
بازم نفهمیدم منظورت کیه؟
گفت:
همون پسری که کیف و کفشش رو همیشه با هم ست میکنه
بازم نفهمیدم منظورش کی بود !
کاترینا تون صداشو یکم
پایین آورد و گفت:
فیلیپ دیگه، همون پسر مهربونی که روی ویلچیر میشینه ...
این بار دقیقا فهمیدم کیو میگه
ولی به طرز غیر قابل باوری
رفتم تو فکر ...
آدم چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها چشم پوشی کنه...
چقدر خوبه مثبت دیدن
با خودم گفتم، اگر کاترین از من درمورد فیلیپ میپرسید چی میگفتم؟؟؟
حتما سریع میگفتم:
همون معلوله دیگه !!
وقتی نگاه کاترینا رو با دیدگاه خودم مقایسه کردم ، خیلی خجالت
کشیدم...

حالا ما چه دیدگاهی نسبت به اطرافیانمون داریم؟؟؟؟
مثبت یا منفی؟ .....؟؟