سفارش تبلیغ
صبا

اشک غم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

عدالت

    نظر

اگر فقیر دنبال دختر راه بیفتد
میشود "منحرف"
اگر ثروتمند این کار را بکند
میشود "عاشق"
اگر فقرا جایی جمع شوند
میشوند "باند"
اگر ثروتمندان جایی جمع شوند
میشود "جلسه"
اگر فقیر دزدی کند
میشود "سرقت"
اگر ثروتمند دزدی کند
میشود "اختلاس"

در دنیایی که حتی مفاهیم هم با مقدار پولی که در جیب است عوض میشود،
به دنبال عدالت هستیم؟؟؟؟