هر آوندى بدانچه در آن نهند تنگ شود جز آوند دانش که هر چه در آن نهند فراختر گردد . [نهج البلاغه]

...

ارسال‌کننده : نرگس در : 94/6/25 2:8 عصر

سمی ترین کلمه "غرور" است،بشکنش ...
سست ترین کلمه "شانس" است،به امید آن نباش ...
شایع ترین کلمه "شهرت " است،دنبالش نرو ...
لطیف ترین کلمه "لطافت " است،آن را حفظ کن ...
ضروری ترین کلمه "تفاهم " است،آن را ایجاد کن ...
زیباترین کلمه "راستی" است،با آن رو راست باش ...
زشت ترین کلمه "دورویی" است،یک رنگ باش ...
رساترین کلمه "وفاداری" است،سر عهدت بمان ...
آرام ترین کلمه "آرامش " است،به آن برس ...
کلمات کلیدی :