سفارش تبلیغ
صبا

اشک غم

صفحه خانگی پارسی یار درباره

مثبت یا منفی

    نظر

پرفسور حساب? میگفت:
در دوره تحصی?تم در آمریکا ، در
یک کار گروهی با یک دختر آمریکایی به نام کاترینا و همینطور
فیلیپ، که نمیشناختمش همگروه شدم .
از کاترینا پرسیدم:
فیلیپ رو میشناسی؟
کاترینا گفت:
آره، همون پسری که موهای بلوند
قشنگی داره و ردیف جلو میشینه
گفتم:
نمیدونم کیو میگی
گفت:
همون پسر خوش تیپ که معمو? پیراهن و شلوار روشن شیکی تنش میکنه
گفتم:
بازم نفهمیدم منظورت کیه؟
گفت:
همون پسری که کیف و کفشش رو همیشه با هم ست میکنه
بازم نفهمیدم منظورش کی بود !
کاترینا تون صداشو یکم
پایین آورد و گفت:
فیلیپ دیگه، همون پسر مهربونی که روی ویلچیر میشینه ...
این بار دقیقا فهمیدم کیو میگه
ولی به طرز غیر قابل باوری
رفتم تو فکر ...
آدم چقدر باید نگاهش به اطراف مثبت باشه که بتونه از ویژگی های منفی و نقص ها چشم پوشی کنه...
چقدر خوبه مثبت دیدن
با خودم گفتم، اگر کاترین از من درمورد فیلیپ میپرسید چی میگفتم؟؟؟
حتما سریع میگفتم:
همون معلوله دیگه !!
وقتی نگاه کاترینا رو با دیدگاه خودم مقایسه کردم ، خیلی خجالت
کشیدم...

حالا ما چه دیدگاهی نسبت به اطرافیانمون داریم؟؟؟؟
مثبت یا منفی؟ .....؟؟


عاشق شوید(/..

    نظر


عاشق شوید...
نه به خاطر لذت بوسه .
به خاطر تمرکز ذهن روی یک نفر عاشق شوید.
وفاداری لذت دارد.
همانقدر که یک زن را باید فهمید,مرد را هم باید درک کرد.
همانقدر که زن"بودن" میخواهد,مرد"اطمینان" میخواهد.
همانقدر که باید قربان صدقه صورت بی آرایش زن رفت,باید فدای خستگی های مرد هم شد.
همانقدر که باید بی حوصلگی های یک زن را طاقت آورد,کلافگی های یک مرد را هم باید فهمید...
خلاصه مرد و زن ندارد.به نقطه ما شدن که رسیدی...
بهترین باش برایش.
بگذار حس کند هیچ کس به اندازه تو درکش نمیکند...


عدالت

    نظر

اگر فقیر دنبال دختر راه بیفتد
میشود "منحرف"
اگر ثروتمند این کار را بکند
میشود "عاشق"
اگر فقرا جایی جمع شوند
میشوند "باند"
اگر ثروتمندان جایی جمع شوند
میشود "جلسه"
اگر فقیر دزدی کند
میشود "سرقت"
اگر ثروتمند دزدی کند
میشود "اختلاس"

در دنیایی که حتی مفاهیم هم با مقدار پولی که در جیب است عوض میشود،
به دنبال عدالت هستیم؟؟؟؟


...

    نظر

سمی ترین کلمه "غرور" است،بشکنش ...
سست ترین کلمه "شانس" است،به امید آن نباش ...
شایع ترین کلمه "شهرت " است،دنبالش نرو ...
لطیف ترین کلمه "لطافت " است،آن را حفظ کن ...
ضروری ترین کلمه "تفاهم " است،آن را ایجاد کن ...
زیباترین کلمه "راستی" است،با آن رو راست باش ...
زشت ترین کلمه "دورویی" است،یک رنگ باش ...
رساترین کلمه "وفاداری" است،سر عهدت بمان ...
آرام ترین کلمه "آرامش " است،به آن برس ...